Monorierdei Fekete István Általános Iskola
Visszaszámláló Monorierdő honlapja Ökoiskola honlapja SZK honlapja

Elsősök beiratkozása

← Vissza a főmenübe

Kedves Szülők!

Engedjék meg, hogy rövid tájékoztatóval segítsük leendő első osztályosaink beiratkozását.

A beiratkozás időpontja:
- 2019. április 11. csütörtök 8:00-19:00
- 2019. április 12. péntek 8:00-19:00


Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

• a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány
• a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
• az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, amely lehet
    - óvodai szakvélemény
    - szakértői bizottság szakvéleménye
    - sajátos nevelési igényű gyermek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye
• Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről (1. számú melléklet)
• Nyilatkozat a törvényes képviseletről (2. számú melléklet) ebben a tekintetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4. könyvének előírásai az irányadók
• Nyilatkozat Etika/ Hit-és erkölcstan oktatásra vonatkozóan
• Adatkezelési hozzájárulás
• az állampolgárság megállapításához, valamint a pontos névhasználathoz, kérjük, hozzák el a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
• Kérjük, amennyiben gyermeke rendelkezik a Monori, vagy Ceglédi Szakértői Bizottság által kiállított szakértői véleménnyel, legyen szíves elhozni
• Lehetőség szerint, a beiratkozás előtt keressék fel az illetékes Okmányirodát, ahol térítésmentesen kiállítják gyermekük diákigazolvány igényléséhez szükséges NEK adatlapot. Ezt is legyenek szívesek magukkal hozni.

Kérjük, ha tehetik, a dokumentumokat már kitöltve, aláírva hozzák magukkal a beiratkozás napján. Ezzel jelentősen rövidül az ügyintézés menete.

Ettől az évtől kezdve lehetőség van az elektronikus jelentkezésre a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap oldalon.


Tájékoztató kiadvány az elektronikus ügyintézésről:

http://kk.gov.hu/download/a/cd/52000/KAFFEE%20projekt%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%20kiadv%C3%A1ny.pdf


Felhívjuk figyelmüket arra, hogy a beiratkozás napján – függetlenül attól, hogy a két jelentkezési mód közül melyiket választja – minden szülőnek meg kell jelennie személyesen az intézményben, ahol a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat, illetve a nyilatkozatok eredeti példányát be kell mutatnia! Csak és kizárólag abban az intézményben kell megjelenniük, ahová szeretnék beíratni gyermeküket, legyen az körzetes vagy nem körzetes.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 51§ (4) értelmében az osztályba sorolásról az igazgató dönt.


Amennyiben a tanköteles korba lépő gyerek tankötelezettségét külföldön teljesíti, a szülők ezt a tényt a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak (járási hivatalok) kötelesek bejelenteni.

Szeretettel várjuk Önöket és gyermekeiket iskolánkban a 2019/20. tanévben!

Hanyecz Anita
intézményvezető


Nyilatkozatok
Adatkezelési tájékoztató
Életvitelszerű lakcímről
Hit és erkölcstan
Hozzájárulás kiskorú tanuló esetén
Törvényes képviseletről
Copyright© Lőrincz Tímea 2018-2019